• English /
  • Latviešu /
  • Русский

Kvalitātes, energoefektivitātes un tehnoloģiskās drošības politika

Uzturēt un saglabāt  augstu konkurētspēju stividorkompāniju tirgū Rīgas un Baltijas reģionā, nodrošinot modernākos minerālmēslu pārkraušanai piemērotākos un energoefektīvākos, ekoloģiski drošākos tehnoloģiskos risinājumus, ko pastāvīgi monitorē atbilstoši vides un energoefektivitātes normatīvo aktu prasībām.

Sniegt SIA “Riga fertilizer terminal” (turpmāk – Termināls) klientiem konsekventus, integrētus, augstas kvalitātes pakalpojumus, pastāvīgi pilnveidojot savstarpējo sadarbību, apvienojot to ar uzticību, konfidencialitāti, precizitāti, ko attīsta un realizē lojāli, uz izaugsmi orientēti, augsti profesionāli darbinieki.

Nepārtraukti attīstīt un uzlabot Termināla sniegto pakalpojumu kvalitāti, energoefektivitāti un drošību, nosakot mērķus un programmas, uzturot un pilnveidojot darbinieku kompetenci, uzlabojot un efektivizējot tehnoloģiskos procesus, iekārtas un procesu vadību, veicot periodiskas treniņmācības par rīcībām avārijas situācijās.

Uzturēt augstu tehnoloģiskās drošības līmeni, ko sasniedz regulāri veicot industriālā riska novērtējumus un nosakot nepieciešamos riska samazināšanas pasākumus, kā arī nodrošinot tehnoloģisko iekārtu tehniskā stāvokļa uzraudzību, un veicot plānotas iekārtu apkopes un remontus. Termināla tehnoloģisko procesu norise tiek rūpīgi plānota, uzraudzīta un pilnveidota.

Nodrošināt augstu avārijgatavības līmeni, kas balstās uz dziļām zināšanām par minerālmēslu bīstamajām īpašībām un riska faktoriem, kas var ietekmēt tehnoloģiskā procesa drošību un sistemātisku drošības prasību ievērošanas uzraudzību. Terminālam ir profesionāli izstrādāti rīcības plāni iespējamo avāriju gadījumos un nepieciešamie resursi efektīvai rīcībai iespējamo avāriju gadījumos.

Termināls veic sistemātisku ikdienas darbības rādītāju uzraudzību, organizējot iekšējos kvalitātes un tehnoloģiskās drošības auditus, reģistrējot visa veida tehnoloģiskās novirzes, tehniskos defektus un cilvēku kļūdas.  Sasniegtie rezultāti regulāri tiek novērtēti, metodiski analizējot Termināla sniegumu, izvirzot jaunus mērķus procesu uzlabošanai.